Hệ thống phân loại sản phẩm tự động dùng kỹ thuật nhận dạng BARCODE

Là một hệ thống hoạt đông theo nguyên tắc:

 • Một số mẫu barcode chuẩn đã được nạp vào hệ thống – đây là bộ mẫu dùng đễ so sánh và quyết định xem sản phẫm: đạt hay không đạt.
 • Khi sản phẩm trên băng chuyền đi quả hệ thống cảm biến – nếu có một mã Barcode trên sản phẫm không đạt chuẩn thì hệ thống sẽ phát hiện và piston sẽ đẩy sản phẩm này qua ray chuyền khác, đồng thời xuất ra âm thanh báo lỗi cho sự kiện này.
 • Những thông tin sự kiện sẽ ghi nhận vào server cho các mục đích báo cáo.

Hình thức hoạt động:

  • Quét Barcode sản phẩm tại cuối chuyền.
  • Nhận tín hiệu Barcode lỗi.
  • Phát hiện hộp sản phẩm không có dán Barcode.
  • Định thời điểu khiển piston hơi đẩy sản phẩm qua chuyền khác.
  • Đếm số lượng sản phẩm lỗi và phân loại theo mã Barcode.
  • Hiển thị thông tin trên màn hình LCD.
  • Xuất âm thanh cảnh báo.
  • Truyền dữ liệu về máy tính trung tâm phục vụ báo cáo.