ប្រព័ន្អបែងបែកប្រភេទផលិតផលដោយស្វ័យប្រវត្តិប្រើបច្ចេកទេសអត្តសញ្ញាណបាកូដ(BarCode)

ជាប្រព័ន្ធដែលមានកម្មភាពតាមគោលការណ៍កំណត់៖

 • លេខ barcode គំរូត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ នេះជាប្រព័ន្ធគំរូដើម្បីប្រៀបធៀប និងពិនិត្យមើលផលិតផល ថាត្រូវតាមស្តង់ដា ឬអត់?
 • នៅពេលដែលផលិតផលដែលនៅតាមទម្ររបញ្ជូន ហើយឆ្លងកាត់សេនស័រ ប្រសិនបើមានលេខកូដណាដែលមិនគ្រប់ស្តង់ដាតាមនៅប្រព័ន្ធនឹងចាប់យករួចមានពីស្តុងរុញចេញទៅលើទម្រ Ray ផ្សេង ក្នុងពេលកជាមួយគ្នានោះក៏មានការប្រាប់ជាសម្លេងអំពីបញ្ហារបស់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមានឡើង។
 • រាល់ទិន្នន័យនៃព្រឹត្តិការណ៍ត្រូវបានកត់ត្រាចូលប្រព័ន្ធ Server សម្រាប់ជារបាយការណ៍។

ទម្រង់នៃសកម្មភាព:

 • Scann Barcode របស់ផលិតផលនៅផ្នែកចុងក្រោយនៃផលិតកម្ម
 • ទទួលស៊ីញ៉ាល់ Barcode ដែលមានបញ្ហា
 • រកឃើញរាល់ផលិតផលដែលពុំមាន barcode
 • កំណត់ពេលអោយពីស្តុងខ្យល់រុញផលិតផលទៅទម្ររផ្សេងៗ
 • រាប់ចំនួនផលិតផលដែលមានបញ្ហានិងបែងចែកផលិតផលទៅតាម​លេខកូដរបស់វា។
 • បង្ហាញព័ត៌មាននៅលើអេក្រង់ LCD
 • បន្លឺសម្លេងព្រមានផ្សេងៗ
 • បញ្ជូនទិន្នន័យទៅមជ្ឈមណ្ឌលកុំព្យូទ័រមេដើម្បីទុកជារបាយការណ៍។