ផលិតផលឧស្សាហកម្ម

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្ម ANDON Adsun

 • គោលបំណងសម្រាប់តម្រូវការទីផ្សារកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអគ្នេយ៍ ជាចម្បងសម្រាប់សម្រាប់រោងចក្រផលិត, តំបន់ឧស្សហកម្ម។ ក្រុមហ៊ុន អ៊ែតសាន់ ស្មាតអេឡិចត្រូនិក សូមណែនាំប្រព័ន្ធគាំទ្រការផលិត Andon Adsun គ្មានខ្សែ មានពហុមុខងារដែលផលិតដោយក្រុមហុនយើងខ្ញុំផ្ទាល់។
 • ក្រុមហ៊ុនមានប្រព័ន្ធក៏មានខ្សែ (Andon Adsun Wire System) ដែលបច្ចុប្បន្នអតិថិជនតែប្រតិបត្តិការយ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាព។ ប្រព័ន្ធទើបតែត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីត្រួនពិនិត្យសកម្មភាពលម្អិតផ្សេងៗក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដំណើរការនៅការដ្ឋានផលិតកម្ម។
 • ឧស្សហកម្មគ្មានខ្សែអំណោយផលយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការសាងសង់, ការតម្លើង និងសន្សំសំចៃពេលវេលា បរិស្ថានការងារ។ ប្រព័ន្ធជួយដល់អ្នកគ្រប់គ្រងត្រួតពិនិត្យបញ្ហាផ្សេងៗក្នុងសកម្មភាពផលិតបានល្អ, លឿនទាន់ចិត្តជាមួយនឹងការទុកចិត្តខ្ពស់។
លម្អិតបន្ថែម...

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្ម ANDON Adsun

 • គោលបំណងសម្រាប់តម្រូវការទីផ្សារកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអគ្នេយ៍ ជាចម្បងសម្រាប់សម្រាប់រោងចក្រផលិត, តំបន់ឧស្សហកម្ម។ ក្រុមហ៊ុន អ៊ែតសាន់ ស្មាតអេឡិចត្រូនិក សូមណែនាំប្រព័ន្ធគាំទ្រការផលិត Andon Adsun គ្មានខ្សែ មានពហុមុខងារដែលផលិតដោយក្រុមហុនយើងខ្ញុំផ្ទាល់។
 • ក្រុមហ៊ុនមានប្រព័ន្ធក៏មានខ្សែ (Andon Adsun Wire System) ដែលបច្ចុប្បន្នអតិថិជនតែប្រតិបត្តិការយ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាព។ ប្រព័ន្ធទើបតែត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីត្រួនពិនិត្យសកម្មភាពលម្អិតផ្សេងៗក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដំណើរការនៅការដ្ឋានផលិតកម្ម។
 • ឧស្សហកម្មគ្មានខ្សែអំណោយផលយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការសាងសង់, ការតម្លើង និងសន្សំសំចៃពេលវេលា បរិស្ថានការងារ។ ប្រព័ន្ធជួយដល់អ្នកគ្រប់គ្រងត្រួតពិនិត្យបញ្ហាផ្សេងៗក្នុងសកម្មភាពផលិតបានល្អ, លឿនទាន់ចិត្តជាមួយនឹងការទុកចិត្តខ្ពស់។

ប្រព័ន្ធតាមដានត្រួតពិនិត្យបញ្ជាឧបករណ៍ពីចម្ងាយ

 • ក្នុងដំណើរការផលិតគឺមានឧបករណ៍ជាច្រើនត្រូវការត្រួតពិនិត្យតាមដានស្ថានភាពសកម្មភាព សំដៅធានាដាច់ខាតនូវសុវត្ថិភាពក្នុងរោងចក្ររាល់ប្រតិបត្តិការណ៍ កាត់បន្ថយរាល់បញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែលកើតមានឡើងជាយថាហេតុ។ ជាការដែលល្អព្រោះថាយើងអាចបើក/បិទ ឧបករណ៍ពីចម្ងាយដោយឧបករណ៍គ្មានខ្សែតាមប្រព័ន្ធ GSM។
 • ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ និងបញ្ជាឧបករណ៍ពីចម្ងាយរបស់ Adsun
  បង្កើតដើម្បីរាល់តម្រូវការត្រួតពិនិត្យប្រភពចរន្តអគ្គីសនី
  ស្ថានភាពរបស់ឧបករណ៍ទាំងអស់របស់ប្រព័ន្ធ (ថាមពល, ស្នប់, កង្ហា. ម៉ូទ័រ…)
  ដែលបម្រើការសកម្មភាពក្នុងរោងចក្រ។
លម្អិតបន្ថែម...

ប្រព័ន្ធតាមដានត្រួតពិនិត្យបញ្ជាឧបករណ៍ពីចម្ងាយ

 • ក្នុងដំណើរការផលិតគឺមានឧបករណ៍ជាច្រើនត្រូវការត្រួតពិនិត្យតាមដានស្ថានភាពសកម្មភាព សំដៅធានាដាច់ខាតនូវសុវត្ថិភាពក្នុងរោងចក្ររាល់ប្រតិបត្តិការណ៍ កាត់បន្ថយរាល់បញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែលកើតមានឡើងជាយថាហេតុ។ ជាការដែលល្អព្រោះថាយើងអាចបើក/បិទ ឧបករណ៍ពីចម្ងាយដោយឧបករណ៍គ្មានខ្សែតាមប្រព័ន្ធ GSM។
 • ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ និងបញ្ជាឧបករណ៍ពីចម្ងាយរបស់ Adsun
  បង្កើតដើម្បីរាល់តម្រូវការត្រួតពិនិត្យប្រភពចរន្តអគ្គីសនី
  ស្ថានភាពរបស់ឧបករណ៍ទាំងអស់របស់ប្រព័ន្ធ (ថាមពល, ស្នប់, កង្ហា. ម៉ូទ័រ…)
  ដែលបម្រើការសកម្មភាពក្នុងរោងចក្រ។

ប្រព័ន្ធបែងចែកផលិតផលស្វ័យប្រវត្តិប្រើបច្ចេកទេសអត្តសញ្ញាណបាកូដ(BarCode)

 • គឺជាប្រព័ន្ធមួយដែលធ្វើសកម្មភាពតាមគោលការណ៍៖ បាកូដគំរូមួយចំនួនត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ បណ្តាលេខកូដគំរូទាំងនោះគឺដើម្បីប្រៀបធៀប និងការសម្រេចចិត្តមុនពេលបញ្ចេញផលិតផលទៅក្នុងទីផ្សារ។
 • រាល់ពេលផលិតផលកំពុងធ្វើដំណើរលើទម្រផលិតកម្មឆ្លងកាត់សេនស័រ ប្រសិនបើលផិតផលណាមានកំហុសមិនគ្រប់តាមស្តង់ដាក្រុមហ៊ុននោះនឹងមានពីស្តុងមួយច្រានចេញទៅកន្លែងផ្សេង និងមានសម្លេងប្រកាសអំពីព្រឹការណ៍នេះ។
 • រាល់ព័ត៌មានព្រឹត្តការណ៍ទាំងអស់ត្រូវបានកត់ត្រតាបញ្ចូលម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ server ក្នុងគោលបំណងធ្វើរបាយការណ៍, ស្ថិតិ…ជាដើម
លម្អិតបន្ថែម...

ប្រព័ន្ធបែងចែកផលិតផលស្វ័យប្រវត្តិប្រើបច្ចេកទេសអត្តសញ្ញាណបាកូដ(BarCode)

 • គឺជាប្រព័ន្ធមួយដែលធ្វើសកម្មភាពតាមគោលការណ៍៖ បាកូដគំរូមួយចំនួនត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ បណ្តាលេខកូដគំរូទាំងនោះគឺដើម្បីប្រៀបធៀប និងការសម្រេចចិត្តមុនពេលបញ្ចេញផលិតផលទៅក្នុងទីផ្សារ។
 • រាល់ពេលផលិតផលកំពុងធ្វើដំណើរលើទម្រផលិតកម្មឆ្លងកាត់សេនស័រ ប្រសិនបើលផិតផលណាមានកំហុសមិនគ្រប់តាមស្តង់ដាក្រុមហ៊ុននោះនឹងមានពីស្តុងមួយច្រានចេញទៅកន្លែងផ្សេង និងមានសម្លេងប្រកាសអំពីព្រឹការណ៍នេះ។
 • រាល់ព័ត៌មានព្រឹត្តការណ៍ទាំងអស់ត្រូវបានកត់ត្រតាបញ្ចូលម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ server ក្នុងគោលបំណងធ្វើរបាយការណ៍, ស្ថិតិ…ជាដើម