បណ្តាដំណោះស្រាយរបស់ Adsun

ដំណោះស្រាយ Andon Adsun

ជាទូទៅប្រព័ន្ធ Andon Adsun សំដៅតាមតម្រូវការប្រើប្រាស់ក្នុងទីផ្សារកាន់តែច្រើន ជាពិសេសបណ្តារោងចក្រផលិតនៅតំបន់ឧស្សាហកម្មក្នុងប្រទេស។ ក្រុមហ៊ុនសូមណែនាំប្រព័ន្ធគាំទ្រគ្រប់គ្រងផលិតកម្មមានឈ្មោះថា Andon Adsun System មានមុខងារជាច្រើនដែលស្រាវជ្រាវផលិត និងផ្គត់ផ្គង់ដោយក្រុមហ៊ុន Adsun។

លម្អិតបន្ថែម...

ដំណោះស្រាយ Andon Adsun

ជាទូទៅប្រព័ន្ធ Andon Adsun សំដៅតាមតម្រូវការប្រើប្រាស់ក្នុងទីផ្សារកាន់តែច្រើន ជាពិសេសបណ្តារោងចក្រផលិតនៅតំបន់ឧស្សាហកម្មក្នុងប្រទេស។ ក្រុមហ៊ុនសូមណែនាំប្រព័ន្ធគាំទ្រគ្រប់គ្រងផលិតកម្មមានឈ្មោះថា Andon Adsun System មានមុខងារជាច្រើនដែលស្រាវជ្រាវផលិត និងផ្គត់ផ្គង់ដោយក្រុមហ៊ុន Adsun។

ទ្រឹស្តីប្រព័ន្ធ Andon

ប្រព័ន្ធ Andon ជាឧបករណ៍ចាប់រកភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្ម រួចមកនឹងជូនដំណឹងភ្លាមៗ ដោយសម្លេង, រូបភាព ជូនដល់ក្រុមអ្នកទទួលខុសត្រូវដែលនៅកន្លែងមានភាពមិនប្រក្រតីនោះ។ ប្រព័ន្ធ Andon មានរូបភាពច្រើនដូចជា ពីការព្រមាននៅទីតាំងមួយរហូតដល់ទីតាំងខ្សែផលិតជាច្រើន, ជាដំណាក់កាល, ​ពីការព្រមានបែបធម្មតា​ដោយសញ្ញាអំពូល/កណ្តឹង ដល់ការព្រមានដែលមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញ។ ចំណុចពិសេសរួមរបស់ រាល់ទម្រង់ ប្រព័ន្ធព្រមានការផលិត អំពីស្ថានភាពផលិតកម្មតាមពេលវេលាជាក់ស្តែងនៅតាមតំបន់ដែលត្រូវតាមដាន។

លម្អិតបន្ថែម...

ទ្រឹស្តីប្រព័ន្ធ Andon

ប្រព័ន្ធ Andon ជាឧបករណ៍ចាប់រកភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្ម រួចមកនឹងជូនដំណឹងភ្លាមៗ ដោយសម្លេង, រូបភាព ជូនដល់ក្រុមអ្នកទទួលខុសត្រូវដែលនៅកន្លែងមានភាពមិនប្រក្រតីនោះ។ ប្រព័ន្ធ Andon មានរូបភាពច្រើនដូចជា ពីការព្រមាននៅទីតាំងមួយរហូតដល់ទីតាំងខ្សែផលិតជាច្រើន, ជាដំណាក់កាល, ​ពីការព្រមានបែបធម្មតា​ដោយសញ្ញាអំពូល/កណ្តឹង ដល់ការព្រមានដែលមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញ។ ចំណុចពិសេសរួមរបស់ រាល់ទម្រង់ ប្រព័ន្ធព្រមានការផលិត អំពីស្ថានភាពផលិតកម្មតាមពេលវេលាជាក់ស្តែងនៅតាមតំបន់ដែលត្រូវតាមដាន។