ប្រព័ន្ធតាមដានត្រួតពិនិត្យបញ្ជាឧបករណ៍ពីចម្ងាយ

 • ប្រព័ន្ធតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងបញ្ជាបិទបើកទូបញ្ជាថាមពល របស់ Adsun ប្រើប្រាស់រាល់តម្រូវការត្រួតពិនិត្យថាមពលអគ្គីសនី ស្ថានភាពទាំងអស់របស់ប្រព័ន្ធសម្រាប់បម្រើការងារផលិតកម្មក្នុងរោងចក្រ។
 • ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ-បញ្ជាថាមពល៖ ក្នុងផលិតកម្មគឺមានឧបករណ៍ជាច្រើនដែលត្រូវតាមដានដោយហ្មត់ចត់លើស្ថានភាពសកម្មភាពនីមួយៗ ពេលជាមួយគ្នានឹងនោះក៏ត្រូវការបិទបើកបញ្ជាពីចម្ងាយតាមប្រព័ន្ធ GSM ធានារាល់សុវត្ថិភាពដាច់ខាតដល់រោងចក្រក្នុងក្នុងដំណើការប្រតិបត្តិការ។
 • ប្រព័ន្ធនេះបិទបើករបស់ Adsun ត្រូវបានបង្កើតតាមកំណត់ចន្លោះម៉ោងពេល៖ ម៉ោងធ្វើការងារ, ម៉ោងឈប់សម្រាក, ម៉ោងបន្ថែម…អនុវត្តបាននូវរាល់តម្រូវការត្រួតពិនិតគ្រប់គ្រងថាមពល ស្ថានភាពរបស់ម៉ាស៊ីនទាំងអស់របស់ប្រព័ន្ធ ដែលប្រើការផលិតកម្មក្នុងរោងចក្រ។

បណ្តាឧបករណ័ក្នុងប្រព័ន្ធ

1-Modem GSM:
ឧបករណ៍បញ្ជាមជ្ឈមណ្ឌល តភ្ជាប់ទៅនឹងឧបករណ៍បញ្ជាតាម RJ 485 និងភ្ជាប់ទៅនឹងប្រព័ន្ធមេ server តាម GSM

 • ចរន្ត: 220AC
 • Interface:
  • ANT-GSM  ផ្ជាប់ជាមួយអង់តែន.
  • GSM connector ភ្ជាប់ជាមួយឧបករណ៍បញ្ជាត្រួតពិនិត្យថាមពលដោយ RJ485
 • ឧបករណ៍បញ្ជា SUB មាន​ចំនួន១៦គ្រឿង


  2-ត្រួតពិនិត្យថាមពល៖
  ឧបករណ៍បិទបើក connector និងទទួលស៊ីញ៉ាល់ស្ថានភាពឧបករណ៍

  • ចរន្ត: 220V AC
  • Interface: RJ485

  3. ប្រព័ន្ធថតទិន្ន័យ:

  • ផ្ទុកលើប្រព័ន្ធមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ Data Center របស់ក្រុមហ៊ុន អ៊ែតសាន់ ស្មាតអេឡិចត្រូនិក
  • រាល់ទន្ន័ន័យត្រូវបានធានាសុវត្ថិភាពដាច់ខាតកម្រឹតខ្ពស់ 24/7

  4. App នៅលើទូរស័ព្ទដៃ៖ អាចប្រើរាល់ទូរស័ព្ទដៃប្រព័ន្ធ Android អាចបញ្ជាពីចម្ងាយតាមទូស័ព្ទដៃ។ ការណ៍នេះជួយដល់ការងារគ្រប់គ្រង និងទាន់ពេលវេលាដែលមិនចំណុះអោយបរិយាកាស និងពេលវេលា។