ប្រព័ន្ធសម្រួលគាំទ្រការគ្រប់គ្រងកាផលិត ANDON Adsun

ដើម្បីបំពេញតម្រូវការកាន់តែច្រើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអគ្នេយ៍ ជាពិសេសគឺនៅតាមបណ្តារោងចក្រផលិត តាមតំបន់ឧស្សហកម្ម.

 • ក្រុមហ៊ុន Adsun JSC យើងខ្ញុំសូមធ្វើការណែនាំនូវប្រព័ន្ធគាំទ្រផលិតកម្ម Andon Adsun System ដែលមានមុខងារជាច្រើន ដែលស្រាវជ្រាវ ផលិត និងផ្គត់ផ្គង់។
 • ប្រព័ន្ធនេះបង្កើតឡើងដើម្បីត្រួតពិនិត្យលម្អិតរាល់ព្រឹត្តិការណ៍ នៅរាល់ដំណាក់កាលសំខាន់ៗក្នុងគោលការណ៍ផលិតកម្ម។
 • ប្រព័ន្ធជួយដល់អ្នកគ្រប់គ្រងត្រួតពិនិត្យរាល់ដំណើរការផលិតកម្ម និងវិភាគរាល់បញ្ហាដែលកើតមានឡើង ល្អ និងលឿនប្រសើ ជាមួយនឹងការទុកចិត្តខ្ពស់បំផុត។

គំរូទូទៅរបស់ប្រព័ន្ធឥតខ្សែ (Andon Adsun Wireless System)

ប្រព័ន្ធជំនួយគាំទ្រផលិតកម្ម Andon Adsun ត្រូវបានអោយនិយមន័យថាជាប្រព័ន្ធដែលមានតួនាទីជួយសម្រួលដល់ការគ្រប់គ្រងផលិកម្មដែលទទួលបានលទ្ធផលល្អបំផុតរបស់អាជីវកម្ម ដែលមានមុខនាទីដូចខាងក្រោម៖:

  • ប្រាប់រាល់បញ្ហាភ្លាមៗ តាមប្រព័ន្ធសញ្ញាជាសម្លេង
  • ប្រាប់អំពីសំណូមពរវត្ថុធាតុដើមដូចគ្នា(លេខកូដវត្ថុធាតុដើម, ពណ៌…) តាមវេនធ្វើការនីមួយៗ
  • កម្មករត្រូវការហៅបានលឿន(ចុចប៊ូតុង)៖ ការថែទាំជួសជុល, គ្រប់គ្រងខ្សែសង្វាក់បញ្ជូន, បញ្ហាបន្ទាប់…។ល។
  • ប្រាប់នូវរាល់ប៉ារ៉ាម៉ែត្ររបស់ម៉ាស៊ីនដែលកំពុងដំណើរការដូចជា ការលើសកំដៅ, បញ្ឈប់ម៉ាស៊ីនបន្ទាន់ជាដើម…
  • តាមដានពេលវេលាធ្វើការងារជាក់ស្តែងរបស់គ្រឿងម៉ាស៊ីន,​ រយៈពេលឈប់ធ្វើការរបស់ម៉ាស៊ីនដោយសារការខូច, ហ្វ្រេកង់ម៉ាស៊ីនខូច, គ្រប់គ្រងប្រវត្តិរបស់ម៉ាស៊ីន, ឧបករណ៍លើ Software យ៉ាងងាយស្រួល(ដោយប្រើ App ទូរស័ព្ទដៃឬ QR កូដ ដើម្បីការងារគ្រប់គ្រង)
  • តាមដានពេលវេលាធ្វើការងារជាក់ស្តែងរបស់គ្រឿងម៉ាស៊ីន,​ រយៈពេលឈប់ធ្វើការរបស់ម៉ាស៊ីនដោយសារការខូច, ហ្វ្រេកង់ម៉ាស៊ីនខូច, គ្រប់គ្រងប្រវត្តិរបស់ម៉ាស៊ីន, ឧបករណ៍លើ Software យ៉ាងងាយស្រួល(ដោយប្រើ App ទូរស័ព្ទដៃឬ QR កូដ ដើម្បីការងារគ្រប់គ្រង)
  • របាយការណ៍នូវផលិតភាពនៃការផលិត៖ កំណត់ទិសដៅ(target)ផលិតផលតាមត្រីមាស/សប្តាហ៍/ថ្ងៃ និងបរិមាណជាក់ស្តែងដែលផលិតបានប្រៀបធៀបទៅជាមួយទិសដៅផលិត។
  • តាមដានត្រួតពនិត្យសកម្មភាពដោយគេហទំព័រ និង App របស់ទូរស័ព្ទដៃ តាម Software តាមផ្នែកដែលផ្តល់សិទ្ធិតួនាទី និងភារៈកិច្ចតាមផ្នែកនីមួយៗ
  • អនុវត្តន៍នូវបច្ចេកវិទ្យាឥតខ្សែ(សន្សំថវិកា ងាយស្រួល និងរយៈពេលតម្លើងប្រព័ន្ធ ចំណេញបាន ៣០%)
  • ជាពិសេសគឺលទ្ធភាពពង្រីកមុខងារបន្ថែមរបស់ប្រព័ន្ធ៖  ដោយសាររាល់ការស្រាវជ្រាវ និងផលិតដោយផ្ទាល់របស់ក្រុមយើងខ្ញុំ ដូចនេះប្រព័ន្ធមានលទ្ធភាពពង្រឹងមុខងារបន្ថែមទៅតាមសំណូមពរគ្រប់គ្រងជាក់លាក់របស់រោងចក្រនីមួយៗ ជាមួយនឹងរយៈពេលលឿន និងមានប្រសិទ្ធិផល។
  • បង្កើតជាស្រេចនូវរាល់ចំនុច (port) សម្រាប់តភ្ជាប់ទិន្នន័យសម្រាប់ប្រើក្នុងការងារនៃអន្តរកម្មបញ្ជូន/ទទួលទិន្នន័យដោយប្រព័ន្ធ Softwar ERP របស់រោងចក្រ។
  • លទ្ធភាពពង្រឹងបន្ថែមលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរួមសម្រាប់បណ្តារោងចក្រ(គ្រប់គ្រងទិន្នន័យរួមរបស់ក្រុមហ៊ុន)
  • រៀបចំតាមសំណូមពរដោយឡែកពររបស់ភ្ញៀវ។

ដើម្បីបំពេញតម្រូវការកាន់តែច្រើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអគ្នេយ៍ ជាពិសេសគឺនៅតាមបណ្តារោងចក្រផលិត តាមតំបន់ឧស្សហកម្ម.

 • ក្រុមហ៊ុន Adsun JSC យើងខ្ញុំសូមធ្វើការណែនាំនូវប្រព័ន្ធគាំទ្រផលិតកម្ម Andon Adsun System ដែលមានមុខងារជាច្រើន ដែលស្រាវជ្រាវ ផលិត និងផ្គត់ផ្គង់។
 • ប្រព័ន្ធនេះបង្កើតឡើងដើម្បីត្រួតពិនិត្យលម្អិតរាល់ព្រឹត្តិការណ៍ នៅរាល់ដំណាក់កាលសំខាន់ៗក្នុងគោលការណ៍ផលិតកម្ម។
 • ប្រព័ន្ធជួយដល់អ្នកគ្រប់គ្រងត្រួតពិនិត្យរាល់ដំណើរការផលិតកម្ម និងវិភាគរាល់បញ្ហាដែលកើតមានឡើង ល្អ និងលឿនប្រសើ ជាមួយនឹងការទុកចិត្តខ្ពស់បំផុត។

គំរូទូទៅរបស់ប្រព័ន្ធឥតខ្សែ (Andon Adsun Wireless System)

ប្រព័ន្ធជំនួយគាំទ្រផលិតកម្ម Andon Adsun ត្រូវបានអោយនិយមន័យថាជាប្រព័ន្ធដែលមានតួនាទីជួយសម្រួលដល់ការគ្រប់គ្រងផលិកម្មដែលទទួលបានលទ្ធផលល្អបំផុតរបស់អាជីវកម្ម ដែលមានមុខនាទីដូចខាងក្រោម៖:

 • ប្រាប់រាល់បញ្ហាភ្លាមៗ តាមប្រព័ន្ធសញ្ញាជាសម្លេង
 • ប្រាប់អំពីសំណូមពរវត្ថុធាតុដើមដូចគ្នា(លេខកូដវត្ថុធាតុដើម, ពណ៌…) តាមវេនធ្វើការនីមួយៗ
 • កម្មករត្រូវការហៅបានលឿន(ចុចប៊ូតុង)៖ ការថែទាំជួសជុល, គ្រប់គ្រងខ្សែសង្វាក់បញ្ជូន, បញ្ហាបន្ទាប់…។ល។
 • ប្រាប់នូវរាល់ប៉ារ៉ាម៉ែត្ររបស់ម៉ាស៊ីនដែលកំពុងដំណើរការដូចជា ការលើសកំដៅ, បញ្ឈប់ម៉ាស៊ីនបន្ទាន់ជាដើម…
 • តាមដានពេលវេលាធ្វើការងារជាក់ស្តែងរបស់គ្រឿងម៉ាស៊ីន,​ រយៈពេលឈប់ធ្វើការរបស់ម៉ាស៊ីនដោយសារការខូច, ហ្វ្រេកង់ម៉ាស៊ីនខូច, គ្រប់គ្រងប្រវត្តិរបស់ម៉ាស៊ីន, ឧបករណ៍លើ Software យ៉ាងងាយស្រួល(ដោយប្រើ App ទូរស័ព្ទដៃឬ QR កូដ ដើម្បីការងារគ្រប់គ្រង)
 • តាមដានពេលវេលាធ្វើការងារជាក់ស្តែងរបស់គ្រឿងម៉ាស៊ីន,​ រយៈពេលឈប់ធ្វើការរបស់ម៉ាស៊ីនដោយសារការខូច, ហ្វ្រេកង់ម៉ាស៊ីនខូច, គ្រប់គ្រងប្រវត្តិរបស់ម៉ាស៊ីន, ឧបករណ៍លើ Software យ៉ាងងាយស្រួល(ដោយប្រើ App ទូរស័ព្ទដៃឬ QR កូដ ដើម្បីការងារគ្រប់គ្រង)
 • របាយការណ៍នូវផលិតភាពនៃការផលិត៖ កំណត់ទិសដៅ(target)ផលិតផលតាមត្រីមាស/សប្តាហ៍/ថ្ងៃ និងបរិមាណជាក់ស្តែងដែលផលិតបានប្រៀបធៀបទៅជាមួយទិសដៅផលិត។
 • តាមដានត្រួតពនិត្យសកម្មភាពដោយគេហទំព័រ និង App របស់ទូរស័ព្ទដៃ តាម Software តាមផ្នែកដែលផ្តល់សិទ្ធិតួនាទី និងភារៈកិច្ចតាមផ្នែកនីមួយៗ
 • អនុវត្តន៍នូវបច្ចេកវិទ្យាឥតខ្សែ(សន្សំថវិកា ងាយស្រួល និងរយៈពេលតម្លើងប្រព័ន្ធ ចំណេញបាន ៣០%)
 • ជាពិសេសគឺលទ្ធភាពពង្រីកមុខងារបន្ថែមរបស់ប្រព័ន្ធ៖  ដោយសាររាល់ការស្រាវជ្រាវ និងផលិតដោយផ្ទាល់របស់ក្រុមយើងខ្ញុំ ដូចនេះប្រព័ន្ធមានលទ្ធភាពពង្រឹងមុខងារបន្ថែមទៅតាមសំណូមពរគ្រប់គ្រងជាក់លាក់របស់រោងចក្រនីមួយៗ ជាមួយនឹងរយៈពេលលឿន និងមានប្រសិទ្ធិផល។
 • បង្កើតជាស្រេចនូវរាល់ចំនុច (port) សម្រាប់តភ្ជាប់ទិន្នន័យសម្រាប់ប្រើក្នុងការងារនៃអន្តរកម្មបញ្ជូន/ទទួលទិន្នន័យដោយប្រព័ន្ធ Softwar ERP របស់រោងចក្រ។
 • លទ្ធភាពពង្រឹងបន្ថែមលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរួមសម្រាប់បណ្តារោងចក្រ(គ្រប់គ្រងទិន្នន័យរួមរបស់ក្រុមហ៊ុន)
 • រៀបចំតាមសំណូមពរដោយឡែកពររបស់ភ្ញៀវ។

ផ្នែកផ្សេងៗរបស់ប្រព័ន្ធ

1-ប្រព័ន្ធបញ្ជាមជ្ឈមណ្ឌលដោយគ្មានខ្សែ (Wireless Central Controller Divice) AD-WL-1024

មជ្ឈមណ្ឌលចាត់ចែងរបស់ប្រព័ន្ធ ANDON គឺ Processor AD-WL-1024 ជាកន្លែងចាត់ចែងប្រព័ន្ធ ANDON ទទួលរាល់ស៊ីញ៉ាល់ផ្នែកផ្សេងៗក្នុងប្រព័ន្ធហើយវិភាគ សំយោគ ធ្វើសេចក្តីសម្រេចមួយចាត់ចែងដល់ផ្នែកផ្សេងៗ

ជាគោលការណ៍៖​ ឧបករណ៍ចាត់ចែងមជ្ឈមណ្ឌលប្រព័ន្ធឥតខ្សែមួយអាចគ្រប់គ្រងទីតាំងធ្វើការបានចំនួន ១០២៤ ទីតាំង(កន្លែងកម្មករចុចសញ្ញាផ្ញើត្រឡប់វិញដូចជា ផ្គត់ផ្គង់ គ្រប់គ្រង ថែទាំ…) ផ្ញើមកមជ្ឈមណ្ឌល។ ទៅតាមទំហំខ្នាតនៃសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន នៅពេលដែលចំណុចទីតាំងការងារច្រើនជាង ១០២៤ នោះនឹងត្រូវប្រើដល់ឧបករណ៍ប្រព័ន្ធទី២ហើយ។ ប្រព័ន្ធ ANDON ឥតខ្សែស៊ីញ៉ាល់ត្រូវបានបញ្ជូន និងទទួលតាមរយៈរលកវិទ្យុ RF “Radio Frequency” (ទទួលស៊ីញ៉ាល់ពីបណ្តា SUB, បញ្ជូនស៊ីញ៉ាល់ដល់បណ្តាញបញ្ជាសម្លេង audio control device ដល់បណ្តាឧបករណ៍តាមកុំព្យូទ័រដោយឆ្លងកាត់ HUB  ក្នុងបណ្តាញ LAN)

ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស៖:

 • ចរន្ត: 220V AC.
 • ភ្ជាប់តាម: RF, LAN.
 • ចំនួនមុខតំណែងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រង: 1024.

2-តាបឡូបញ្ជា (Wire Table lamp Display Control Device) AD-W-DIS16

មានមុខងារ៖ ជាឧបករណ៍សម្រាប់ទទួលស៊ីញ៉ាល់ពីមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជា និងបង្ហាញរាល់ព័ត៌មានទៅបណ្តាឧបករណ៍ផ្នែក terminal តាបឡូអំពូល ទូរទស្សន៍ LCD តាម HDMI, កុំព្យូទ័រ…

ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស៖:

 • ចរន្ត: 220 AC
 • ភ្ជាប់តាម: RF
  • -16 ports, 16 terminals

  • -មាន 16 output ports មានតួនាទីតភ្ជាប់ទៅ terminal

  • -មាន1port សម្រាប់ប្រាប់រាល់ព្រឹត្តិការណ៍មិនប្រក្រតីអំពីពេលវេលា

3-ប្រព័ន្ធបញ្ជាដោយសម្លេង (Wire Audio Control Device) AD-WL-AUD

មានមុខងារ៖:

តភ្ជាប់ទៅមជ្ឈមណ្ឌលប្រព័ន្ធ(Wireless Central Controller Device-AD-WL-1024) តាមរយៈប្រព័ន្ធឥតខ្សែ RF.

 • គោលការណ៍សកម្មភាព៖ នៅពេលដែលមានសកម្មភាពតម្រូវការអ្វីមួយដែលផ្ញើស៊ីញ៉ាល់ពីទីតាំងធ្វើការ (SUB) រាល់ព័ត៌មានត្រូវបានបញ្ជូនទៅប្រព័ន្ធមជ្ឈមណ្ឌលចាត់ការដំណោះស្រាយ(CPU) រួចស៊ីញ៉ាល់នឹងតត្រូវបានបញ្ជូនទៅឧបករណ៍បញ្ជាសម្លេង។ ទៅតាមព្រឹត្តិការណ៍សកម្មភាពរៀងគ្នាត្រូវបានផ្តល់ជាសម្លេងនៅតាមទីតាំងធ្វើការងារ។
 • មាន ៨ ports សម្រាប់បញ្ចេញសម្លេងជាភ្លេងជា ៨ តាមលេខរៀងគ្នា និងផ្សេងៗគ្នា។ បើនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នាហើយមានសកម្មភាពជាច្រើននោះប្រព័ន្ធនឹងផ្តល់ជាសម្លេងតាមគោលការណ៍ជាជួរបន្តបន្ទាប់(ពេលបញ្ចេញសម្លេងភ្លេងម្តងៗ រយៈពេល ២០វិនាទី ក្រោយពេលផ្សេងទៀត។
 • មាន ២ ports សម្រាប់ផ្សាយព្រឹត្តិការណ៍រួមនៅពេលដែលមានតម្រូវការរបាយការណ៍នៃប្រព័ន្ធទាំងមូល។

ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស៖ 

 • ចរន្ត:  220V AC.
 • ភ្ជាប់តាម: 8.
 • មាន 01 កម្មវិធីដើម្បីផ្លាស់ប្តូរមាតិកាទិន្នផលសំឡេង (ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានកាតអង្គចងចាំ)
4-តាបឡូសម្រាប់បង្ហាញ (Andon Boards) AD-TLP/AD-LCD

មានតួនាទី តាបឡូប្រាប់ព័ត៌មានជាឧបករណ៍ដែលបង្ហាញព័ត៌មានរបស់ប្រព័ន្ធ រួមមានស្ថានភាព គោលការណ៍ផលិតកម្ម។ ទៅតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន ព័ត៌មានដែលបង្ហាញអាចអនុវត្តន៍បានដូចជាតារាងអំពូល(ដែលមានតម្លៃទាបជាង) កញ្ចក់ទូរទស្សន៍ដែលប្រើ HDMI  ឬអេក្រង់កុំព្យូទ័រ…

ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស៖

 • តារាងអំពូលសម្រាប់បង្ហាញ
 • អេក្រង់ LCD
 • អេក្រង់ LED
 • កុំព្យូទ័រ
5-ប្រព័ន្ធបញ្ជាបន្ទាប់បន្សំឥតខ្សែ (Sub Device) AD-WL

មាសនតួនាទី៖

គឺជាឧបករណ៍សម្រាប់បង្ហាញរាល់ព័ត៌មានរបស់ប្រព័ន្ធ ដូចជាព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពផលិតកម្ម។ តាមតម្រូវការរបស់អតិថិជនឧទាហរណ៍ព័ត៌មបង្ហាញអំពី តាបឡូអំពូល(តម្លៃធូរថ្លៃ), ទូរស្សន៍ភ្ជាប់តាម HDMIឬអេក្រង់កុំព្យូទ័រ…

ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស៖

 • ចរន្ត: 220 AC
 • Port RS485, conntector 8 ports:
  • Infrared receiver signal អាចទទួលបានព្រឹត្តិការចំនួន ៨ តាម remote។
  • Output port សម្រាប់បញ្ជាអំពូលប្រាប់អំពីបញ្ហា
  • Output port បញ្ជាស៊ីរ៉ែនប្រាប់អំពីបញ្ហានៅនឹងកន្លែង
  • Output port សម្រាប់ភ្ជាប់ទៅនឹងមុខងារផ្សេងៗទៀតដែលមានតម្រូវការថ្មី
6-Software ម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុង system Andon(server & client)

មានមុខងារ៖ :

បង្ហាញរាល់ព្រឹត្តិការណ៍កំពុងកើតមានបង្ហាញនៅលើអេក្រង់គ្រប់គ្រងតាមពេលវេលា។ រាល់ស្ថិតិមានគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍តាមពេលវាលា តាមថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ នៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជារួម តាមក្រុមការងារ និង SUB (តាមអ្នកប្រើប្រាស់) រាល់ទិន្នន័យព្រឹត្តការណ៍ទាំងអស់នៅលើប្រព័ន្ធយើងអាចថតទុកជា file Excel តាមប្រព័ន្ធ LAN និងតាម internet។

ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស៖

 • មើលតាមព័ត៌មានតាមកុំព្យូទ័រ តាម App របស់ទូរស័ព្ទ។
 • មានព័តឥមានតាម LAN និង internet