ផលិតផលកំណត់ទីតាំង

TMS-100-vi-800x600_vien

ប្រអប់ GPS វៃឆ្លាត ម៉ូឌែល TMS-T100

ឧបករណ៍តាមដានទីតាំង TMS-T100 គឺជា version ថ្មីបំផុតដែលជំនួសអោយ TMS-T90 ជំនាន់មុន វាមានរូមភាពតូចងាយស្រួលក្នងការតម្លើង និងការប្រើប្រាស់។ ដូចគ្នាទៅហ្នឹងTMS-T90 ដែរ TMS-T100 ក្រៅពីអាចភ្ជាប់ប្រព័ន្ធតាមរយៈគេហទំព័រ គឺអាចភ្ជាប់ដំណើរការលើប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទវៃឆ្លាតប្រភេទ Adroid និង iOS យ៉ាងងាយស្រួល និងឆាប់រហ័ស។

លម្អិតបន្ថែម...
TMS-100-vi-800x600_vien

ប្រអប់ GPS វៃឆ្លាត ម៉ូឌែល TMS-T100

ឧបករណ៍តាមដានទីតាំង TMS-T100 គឺជា version ថ្មីបំផុតដែលជំនួសអោយ TMS-T90 ជំនាន់មុន វាមមានរូមភាពតូចងាយស្រួលក្នងការតម្លើង និងការប្រើប្រាស់។ ដូចគ្នាទៅហ្នឹងTMS-T90 ដែរ TMS-T100 ក្រៅពីអាចភ្ជាប់ប្រព័ន្ធតាមរយៈគេហទំព័រ គឺអាចភ្ជាប់ដំណើរការលើប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទវៃឆ្លាតប្រភេទ Adroid និង iOS យ៉ាងងាយស្រួល និងឆាប់រហ័ស។

អង្គញាណត្រួតពិនិត្យប្រេងឥន្ទនៈX3-Adsun

អង្គញាណត្រួតពិនិត្យប្រេងឥន្ទនៈ X3-Adsun
ជាឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកជំនាញអាជីពរួមផ្សំជាមួយឧបករណ៍តាមដានត្រួតពិនិត្យគមនាគមន៍ដទៃទៀតដូចជា TMS-T100 ក្នុងគោលបំណងត្រួតពិនិត្យតាមដានការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ទនៈតាមពេលវេលាជាក់លាក់ជាមួយនឹងភាពសុក្រឹត្យជិតដាច់ខាត។ ឧបករណ៍នេះត្រូវបានស្គាល់ដូចជាក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសដឹកជញ្ជូនដោយឡែក អ្នកប្រើប្រាស់ឯកជននិយាយជារួម។ X3-Adsun ត្រូវបានស្រាវជ្រាវ បង្កើតឡើងដោយAdsun JSC គឺអង្គញាណត្រួតពិនិត្យប្រេងឥន្ទនៈដែលអ្នកប្រើប្រាស់ជឿជាក់។

លម្អិតបន្ថែម...

អង្គញាណត្រួតពិនិត្យប្រេងឥន្ទនៈX3-Adsun

អង្គញាណត្រួតពិនិត្យប្រេងឥន្ទនៈ X3-Adsun
ជាឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកជំនាញអាជីពរួមផ្សំជាមួយឧបករណ៍តាមដានត្រួតពិនិត្យគមនាគមន៍ដទៃទៀតដូចជា TMS-T100 ក្នុងគោលបំណងត្រួតពិនិត្យតាមដានការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ទនៈតាមពេលវេលាជាក់លាក់ជាមួយនឹងភាពសុក្រឹត្យជិតដាច់ខាត។ ឧបករណ៍នេះត្រូវបានស្គាល់ដូចជាក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសដឹកជញ្ជូនដោយឡែក អ្នកប្រើប្រាស់ឯកជននិយាយជារួម។ X3-Adsun ត្រូវបានស្រាវជ្រាវ បង្កើតឡើងដោយដោយ Adsun JSC គឺអង្គញាណត្រួតពិនិត្យប្រេងឥន្ទនៈដែលលើដែលអ្នកប្រើប្រាស់ជឿជាក់។

កាមេរ៉ាតាមដាន

កាមេរ៉ា
ជាឧបករណ៍មានអត្ថប្រយោជន៍ស័ក្តិសមទៅនឹងប្រព័ន្ធតាមដានដំណើរចរណ៍ ប្រព័ន្ធនីមួយៗអាចតភ្ជាប់បានចំនួន៤ កាមេរ៉ា។

រាល់ព័ត៌មានរូបភាពដែលថតចេញពីកាមេរ៉ាទៅតាមការសរសេរកម្មវិធីកំណត់ ឬទៅតាមព្រឹត្រិការណ៍ជាក់ស្តែងដូចជា៖ ពេលបើកទ្វាថយន្តដឹកភ្ញៀវ, បើកទ្វាទូកុងទែន័រ និងតាមសំណូមពរតាមតម្រូវការរបស់អាជីវកម្មចង់បាន។

ទិន្នន័យរូបភាពត្រូវបានបញ្ជូនមកប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ(Server)ស្របពេលជាមួយគ្នានឹងទិន្នន័យដំណើរចរណ៍ដូចជា៖ទីតាំង, ល្បឿន, ពេលវេលា…ដែលជាអំណោយផល និងជាវិចារណញាណក្រុងការគ្រប់គ្រង បង្កើតបានជាភាពប្រាដកប្រជា និងតម្លាភាពក្នុងអាជីវកម្ម។

លម្អិតបន្ថែម...

កាមេរ៉ាតាមដាន

កាមេរ៉ា
ជាឧបករណ៍មានអត្ថប្រយោជន៍ស័ក្តិសមទៅនឹងប្រព័ន្ធតាមដានដំណើរចរណ៍ ប្រព័ន្ធនីមួយៗអាចតភ្ជាប់បានចំនួន៤ កាមេរ៉ា។

រាល់ព័ត៌មានរូបភាពដែលថតចេញពីកាមេរ៉ាទៅតាមការសរសេរកម្មវិធីកំណត់ ឬទៅតាមព្រឹត្រិការណ៍ជាក់ស្តែងដូចជា៖ ពេលបើកទ្វាថយន្តដឹកភ្ញៀវ, បើកទ្វាទូកុងទែន័រ និងតាមសំណូមពរតាមតម្រូវការរបស់អាជីវកម្មចង់បាន។

ទិន្នន័យរូបភាពត្រូវបានបញ្ជូនមកប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ(Server)ស្របពេលជាមួយគ្នានឹងទិន្នន័យដំណើរចរណ៍ដូចជា៖ទីតាំង, ល្បឿន, ពេលវេលា…ដែលជាអំណោយផល និងជាវិចារណញាណក្រុងការគ្រប់គ្រង បង្កើតបានជាភាពប្រាដកប្រជា និងតម្លាភាពក្នុងអាជីវកម្ម។