អង្គញាណ(សេនស័រ) ប្រេងឥន្ទនៈ (AD-X3)

1-ព័ត៌មានទូទៅ

អង្គញាណ(សេនស័រ) ប្រេងឥន្ទនៈ (AD-X3)ជាឧបករណ៍ធ្វើឡើងដើម្បីតភ្ជាប់ទៅនឹងប្រព័ន្ធតាមដានដំណើរចរណ៍បណ្តា

ធ្យោបាយគមនាគមន៍ដូចជា Smart GPS Box TMS-T100 ដើម្បីសំដៅតាមដានត្រួតពិនិត្យការប្រើប្រាស់ឥន្ទនៈតាមម៉ោង-ពេលវេលាជាមួយនឹងកម្រឹតជាក់លាក់ដល់ ៩៨%។ ឧបករណ៍នេះត្រូវបានគេស្គាល់ដូចជាក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូននិយាយដោយឡែក និងអ្នកប្រើប្រាស់មធ្យោបាយគមនាគមន៍ឯកជននិយាយជារួម។ អង្គញាណ AD-X3ត្រូវបានស្រាវជ្រាវ និងបង្កើតឡើងដោយផ្ទាល់ពីក្រុមហ៊ុន Adsun JSC ជាឧបករណ៍តាមដានវាស់ស្ទង់កំពូលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ជឿទុកចិត្ត។

សូមមេត្តាស្វែងយល់ស៊ីជម្រៅបន្ថែមអំពីមុខងារ និងការប្រើប្រាស់។

2-គំរូបច្ចេកទេស

 • អង្គញាណ(សេនស័រ)
  ត្រូវបានគេកំណត់និយមន័យថាជាឧបករណ៍មួយដែលបំលែងពីរូបធាតុរូបវិទ្យាជាក់ស្តែង
  និង រូបធាតុដែលមិនមែនជារអគ្គីសនី
  ទៅជាសញ្ញាអគ្គីសនីដែលអាចវាស់ស្ទង់បានតាមរូបមន្តរូបធាតុអេឡិចត្រូនិក។
  វាជាផ្នែកមួយដែលមានសារសំខាន់ក្នុងចំណោមឧបករណ៍វាស់ស្ទង់ឬក្នុងចំណោមប្រព័
  ន្ធបញ្ជាស្វ័យប្រវត្តិ។
 • អង្គញាណ(សេនស័រ) ត្រូវបានគេកំណត់និយមន័យថាជាឧបករណ៍មួយដែលបំលែងពីរូបធាតុរូបវិទ្យាជាក់ស្តែង និង រូបធាតុដែលមិនមែនជារអគ្គីសនី ទៅជាសញ្ញាអគ្គីសនីដែលអាចវាស់ស្ទង់បានតាមរូបមន្តរូបធាតុអេឡិចត្រូនិក។ វាជាផ្នែកមួយដែលមានសារសំខាន់ក្នុងចំណោមឧបករណ៍វាស់ស្ទង់ឬក្នុងចំណោមប្រព័ន្ធបញ្ជាស្វ័យប្រវត្តិ។

2-គំរូបច្ចេកទេស

 • អង្គញាណ(សេនស័រ)
  ត្រូវបានគេកំណត់និយមន័យថាជាឧបករណ៍មួយដែលបំលែងពីរូបធាតុរូបវិទ្យាជាក់ស្តែង
  និង រូបធាតុដែលមិនមែនជារអគ្គីសនី
  ទៅជាសញ្ញាអគ្គីសនីដែលអាចវាស់ស្ទង់បានតាមរូបមន្តរូបធាតុអេឡិចត្រូនិក។
  វាជាផ្នែកមួយដែលមានសារសំខាន់ក្នុងចំណោមឧបករណ៍វាស់ស្ទង់ឬក្នុងចំណោមប្រព័
  ន្ធបញ្ជាស្វ័យប្រវត្តិ។
 • អង្គញាណ(សេនស័រ) ត្រូវបានគេកំណត់និយមន័យថាជាឧបករណ៍មួយដែលបំលែងពីរូបធាតុរូបវិទ្យាជាក់ស្តែង និង រូបធាតុដែលមិនមែនជារអគ្គីសនី ទៅជាសញ្ញាអគ្គីសនីដែលអាចវាស់ស្ទង់បានតាមរូបមន្តរូបធាតុអេឡិចត្រូនិក។ វាជាផ្នែកមួយដែលមានសារសំខាន់ក្នុងចំណោមឧបករណ៍វាស់ស្ទង់ឬក្នុងចំណោមប្រព័ន្ធបញ្ជាស្វ័យប្រវត្តិ។

3-មុខងាររបស់ឧបករណ៍សេនស័រឥន្ទនៈ AD-X3

 • ឧបករណ៍នេះប្រើសម្រាប់វាស់បច្ចុប្បន្នភាពកម្រឹតប្រេងនៅក្នុងធុងផ្ទុកប្រេង
  រាល់ទិន្នន័យត្រូវបានបញ្ជូនទៅកុំព្យូទ័រមេ Server
  តាមរយៈឧបករណ៍តាមដានដំណើរចរណ៍។ ឧបករណ៍ត្រូវបានស្រាវជ្រាវ
  និងផលិតឡើងទៅតម្រូវតាមល័ក្ខណ្ឌអាកាសធាតុនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអគ្នេយ៍
  អាចទប់ទុលបាននៅពេលដែលមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលមានកម្រឹតសុក្រឹតភាពរ
  ហូតទៅដល់ ៩៨%
 • ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អង្គញាណ(សេនស័រ) AD-X3 អាចជួយដល់ម្ចាស់យានយន្ត/ម្ចាស់អាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនត្រួតពិនិត្យប្រេងឥន្ទនៈ កម្រឹតនៃការប្រើប្រាស់ឥន្ទនៈយានយន្តនីមួយៗ និងតាមដានដោយផ្ទាល់ពីគេហទំព័រ ឬតាមកម្មវិធី App នៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងផ្ទាល់។
 • គំនូសតាងក្រាហ្វិកបង្ហាញអំពីកម្រឹតស៊ីប្រេងដល់ម្ចាស់យានយន្ត និងម្ចាស់អាជីវកម្មអាចរកឃើញនូវរាល់អ្វីដែលមិនប្រក្រតីរបស់មធ្យោបាយនីមួយៗ ដែលមានការវិភាគសមស្របទៅនឹងបំណងអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក។
 • ក្រៅពីពីនេះអង្គ (ញាណសេនស័រ) AD-X3 អាចជួយមួយភាគធំដល់ការផ្លាស់ប្តូរនៃការគិតគូរ គឺកែសម្រួលដល់អ្នកចូលរួមប្រតិបត្តិផ្ទាល់លើមធ្យោបាយដូចជា(អ្នកបើកបរ, កម្មករ, អ្នកប្រតិបត្តិលើម៉ាស៊ីនផ្សេងៗ…) នៅពេលមានបច្ចេកទេសតាមដានត្រួតពិនិត្យការងារដែលគេធ្វើ ការណ៍នេះបង្ហាញអោយឃើញពីតម្លាភាពក្នុងការងារ ដែលពីមុនមកច្រើនតែកើតមានរឿងការគិតមិនល្អផ្សេងៗពីគ្នា។


  4-រូបភាពគំនូរមួយចំនួនបង្ហាញលទ្ធផល

  របាយការណ៍អំពីប្រេងគឺជាការផ្តល់ផលប្រយោជន៍មួយដ៏សម្រាប់រាល់ដំណើរការប្រើប្រាស់ឥន្ទនៈរបស់បណ្តាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន ដើម្បីម្ចាស់មធ្យោបាយ ឬម្ចាស់អាជីវកម្ម មានការសម្រេចចិត្តទាន់ពេលវេលា…

  គំនូសក្រាហ្វិកបង្ហាញអំពីសកម្មធម្មតារបស់មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន

  គំនូសក្រាហ្វិកបង្ហាញអំពីការប្រែប្រួល “ភ្លាមៗ” របស់ប្រេងឥន្ទនៈ(បញ្ចូលថែម)

  Chart1-1400x788_AD_X3