កាមេរ៉ាតាមដាន

1-ព័ត៌មានទូទៅ

 • កាមេរ៉ាតាមដាន គឺជាឧបករណ៍សមរម្យមួយក្នុងចំណោមប្រព័ន្ធតាមដានត្រួតពិនិត្យរបស់
  Adsun Smart ប្រព័ន្ធនីមួយៗអាចតភ្ជាប់រហូតដល់កាមេរ៉ាចំនួន ៤គ្រឿង។
 • រូបភាពដែលថតចេញពីកាមេរ៉ាត្រូវបានសរសេរកម្មវិធីកំណត់ដោយកុំព្យូទ័រ ឬទៅតាមព្រឹត្តិការណ៍ជាក់ស្តែងដូចជា៖ការបើទ្វារថយន្តដឹកអ្នកដំណើរ, ការបើកទ្វាទូកុងធែនន័រ…ទៅតាមតម្រូវការគ្រប់គ្រងរបស់អាជីវកម្មដឹកជញ្ជូន។
 • រាល់ព័ត៌មានរូបភាពត្រូវបានបញ្ជូនទៅ server ជាមួយគ្នានឹងព័ត៌មាននៃដំណើរចរណ៍របស់មធ្យោបាយរួមមាន ទីតាំង ល្បឿន ពេលវេលា…ផ្តល់ការងាយស្រួលជាច្រើនដល់វិចារណញាណដល់ការគ្រប់គ្រង និងបង្កើតបានភាពសុក្រឹតជាក់លាក់មួយនិងតម្លាភាពក្នុងសកម្មនៃការគ្រប់គ្រងរបស់អាជីវកម្ម។

ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ

2-ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស

  • 3MP/VGA/QVGA/QQVGA
  • ប្រភេទរូបភាព JPEG
  • Protocol: ZMID
  • Interface: RS485
  • Baud Rate: 115200 bps
  • Voltage: 5V DC
  • Camera F2.8/3.6/6mm


  2-ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស

  • 3MP/VGA/QVGA/QQVGA
  • ប្រភេទរូបភាព JPEG
  • Protocol: ZMID
  • Interface: RS485
  • Baud Rate: 115200 bps
  • Voltage: 5V DC
  • Camera F2.8/3.6/6mm

  3-មុខងាររបស់កាមេរ៉ា

   • ថតរូបភាពចំណុចលើរថយានយន្តតាមគោលដៅ តាមបណ្តោយផ្លូវ និងតាមរយៈដែលបានកំណត់ទុកមុន។
   • អាចថតរូបតាមព្រឹត្តិការណ៍ជាក់ស្តែងដូចជា ការបើកទ្វារបស់រថយន្តដឹកភ្ញៀវ
    បើកទ្វាទូកុងធែនន័រ…។ល។
   • រូបភាពត្រូវបានបញ្ជូនទៅ server សម្រាប់ការងារបង្ហាញផ្សេងៗ រក្សាទុក…

  3-មុខងាររបស់កាមេរ៉ា

  • ថតរូបភាពចំណុចលើរថយានយន្តតាមគោលដៅ តាមបណ្តោយផ្លូវ និងតាមរយៈដែលបានកំណត់ទុកមុន។
  • អាចថតរូបតាមព្រឹត្តិការណ៍ជាក់ស្តែងដូចជា ការបើកទ្វារបស់រថយន្តដឹកភ្ញៀវ
   បើកទ្វាទូកុងធែនន័រ…។ល។
  • រូបភាពត្រូវបានបញ្ជូនទៅ server សម្រាប់ការងារបង្ហាញផ្សេងៗ រក្សាទុក…

  4-រាល់រូបភាពកាមេរ៉ាឆ្លងកាត់គេហទំព័រគ្រប់គ្រង

  លោកអ្នកអាចតាមដានមើលរូបភាពរបស់រថយន្តនីមួយៗ តាមរយៈគេហទំព័រ

  គេហទំព័រតាមដានរូបភាពរបស់យានយន្តនីមួយៗ

  ការប្រើប្រាស់លើកម្មវិធី App ទូរស័ព្ទដៃលើយានយន្តនីមួយៗតាមម៉ោងពេល៖ ដោយជ្រើសរើសព័ត៌មាន និងរូបភាព

  Phone_01_Eng-400x800