ទ្រឹស្តីប្រព័ន្ធ Andon

Ly thuyet andon
 • ប្រព័ន្ធ ANDON ជាឧបករណ៍មួយចាប់នូវរាល់ភាពមិនប្រក្រតីក្នុងប្រតិបត្តិការផលិតកម្ម បន្ទាប់មកមានប្រកាសដំណឹងភ្លាមៗ ជាសម្លេង ជារូបភាព ដល់អ្នកកំពុងទទួលខុសត្រូវនៅកន្លែងដែលមិនប្រក្រតីនោះ។
 • ប្រព័ន្ធ ANDON គឺជាឈ្មោះប្រភេទអំពូលយ៉ាងរបស់ប្រប្រទេសជប៉ុនដែលផលិតអំពីប្រភេទក្រដាសដែលធ្វើអំពីឫស្សី។
 • ប្រព័ន្ធ ANDON មានរូបភាពច្រើនយ៉ាង៖ រាប់មានតាំងពីការប្រកាសពីចំនុចទីតាំងការងារ រហូតដល់ជួរឬតំបន់ការងារ ដំណាក់កាលនៃការងារ ពីការអោយសញ្ញាមានលក្ខណៈធម្មតាដោយអំពូលភ្លើង/កណ្តឹង ដល់សន្ថានស្មុគស្មាញ។
 • លក្ខណៈរួមនៃទម្រង់ទាំងអស់គឺ ប្រកាសដំណឹងក្នុងការងារពេលវេលាផលិតកម្ម អំពីស្ថានភាពផលិតកម្មតាមពេលវាលាជាក់ស្តែងនៅទីតាំងដែលមានតម្រូវការចាំបាច់ត្រូវត្រួតពិនិត្យ។

ប្រព័ន្ធ ANDON ជាអ្នកនាំនូវតម្លៃដល់រោងចក្រ

 • គោលការណ៍សកម្មភាពរបស់ប្រព័ន្ធ ANDON គឺអនុញ្ញាតអោយបុគ្គលិកឬម៉ាស៊ីនបានធ្វើអោយប្រព័ន្ធសកម្មការប្រកាសផ្តល់ដំណឹងក្នុងផលិតកម្មនៅពេលដែលមានភាពមិនប្រក្រតី រួចបញ្ជូនព័ត៌មានសកម្មភាពដែលត្រូវអនុវត្តភ្លាមដូចជាការជួសជុល, ការផ្តល់វត្ថុធាតុដើម ជាដើម… មូលដ្ឋាននៃការផ្តល់ស៊ីញ៉ាល់របស់ប្រព័ន្ធ ANDON បញ្ជូនទៅផ្នែកប្រតិបត្តិការក្នុងផលិតកម្មប្រមូលផ្តុំចំនួនមនុស្សផ្គូផ្គងដល់ការជួយសម្រួល។

ដំណើរដោះស្រាយរបស់ប្រព័ន្ធ ANDON

 • ប្រព័ន្ធ ANDON នាំមកនូវផលប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់រោងចក្រផលិត និងការងារគ្រប់គ្រង។ ប្រព័ន្ធ ផលិតកម្ម ANDON ធានាសុវត្ថិភាពដល់មនុស្ស និងម៉ាស៊ីនប្រើបានរយៈពេលយូរអង្វែង។ ANDON ជួយទប់ស្កាត់មិនអោយផលិតផលដែលមានបញ្ហាដល់ដៃអតិថិជន ជាមួយគ្នានេះដែរក៏ទប់ស្កាត់បាតុភូតកំហុស សេរ៊ីជាច្រើនរបស់ផលិតផល។ ជាងនេះទៅទៀត អ្នកជួយអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយបញ្ហាគេនឹងដឹងកន្លែងមានបញ្ហាច្បាស់លាស់ថានៅចំណុចណា និងត្រូវដោះស្រាយលើបញ្ហាអ្វី? គឺសន្សំពេលវេលាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា។
 • ក្នុងការគ្រប់គ្រង ជាដំបូង ANDON អនុញ្ញាតអោយក្រុមប្រតិបត្តិករផលិតកម្មចំណាយពេលវេលាតិច និងការខំប្រឹងប្រែងតិច ជាជាងមានមនុស្សទៅអង្គុយតាមដានប្រចាំផ្ទាល់នៅនឹងក្បែរម៉ាស៊ីន។ ជំនួសអោយការងារនោះធ្វើអោយគេបន្ធូរពេលគិតគូរច្រើនក្នុងការរកបញ្ហា។ បន្ទាប់មកប្រព័ន្ធផ្តល់ជាដំណឹងព្រមានប្រាប់តែតែន្លែងដែលមិនប្រក្រតីនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មនាពេលបច្ចុប្បន្ន។ ជំនេះទៅទៀតរាល់នូវរាល់ភាពមិនប្រក្រតីកើតឡើង គឺជាឱកាសដើម្បីកាត់បន្ថយការខុសឆ្គងដែលហួសជាញឹកញាប់ បញ្ឈប់ និងយកឈ្នះរាល់បញ្ហា។ ផ្អែកលើបច្ចុប្បន្នភាពនៃគោលការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ម៉ាស៊ីន និងប្រតិគោលការណ៍ជួសជុល, ថែទាំ អ្នកប្រតិបត្តិករអាចតាមដានបុគ្គលិកជួសជុលយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។ នៅទីបញ្ចប់ប្រព័ន្ធសញ្ញាព្រមានដូចជាឈ្នាប់មានមុខងារ២ ព្រោះថានៅពេលយើងទទួលភ្លើងសញ្ញាបៃតងមានន័យថាប្រព័ន្ធដំណើរការធម្មតាមឡើងវិញ។
 • ផ្ទុយមកវិញមានការយល់ច្រឡំលើប្រព័ន្ធ ANDON ដូចជា៖
  • ទី ១ ថាប្រព័ន្ធគេថាប្រព័ន្ធនេះចេះប្រាប់រាល់កំហុសតែមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហានោះដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយខ្លួនឯង។
  • ទី ២ ប្រព័ន្ធនេះអាចរកឃើញបញ្ហា តែបើមិនទាន់បានជួសជុលឬកែសម្រួល អ្នកប្រចាំការអាចបញ្ឃប់ម៉ាស៊ីនដោយភាពប្រញាប់ប្រញ់ាល់ភ្លាម។
  • ទី ៣ ថ្វីត្បិតតែអាចប្រាប់អំពីស្ថានភាពកំហុសឬធម្មតារបស់ខ្សែសង្វាក់បញ្ជូន ប្រព័ន្ធ ANDON គួរកុំចាត់ទុកជាឧបករណ៍ដែលផ្សាភ្ជាប់រវាងមនុស្ស និងមនុស្ស។ បើកម្មករមានតម្រូវការពិភាក្សាជាមួយគ្នានោះ នោះពួកគេនៅតែចាំបាច់ពិភាក្សា មិនមែនពឹកផ្អែកទៅលើម៉ាស៊ីនទាំងស្រុងនោះទេ។
 • និយាយអោយខ្លី ANDON ជាប្រព័ន្ធដែលអាំចជួយសម្រួលក្នុងការងារផលិតកម្ម ដូចជាត្រួតពិនិត្យគុណភាព។ ប្រព័ន្ធប្រាប់ដំណឹងអំពីសកម្មភាពផលិតកម្មគោលបំណងសំខាន់គឺនៅពែលដែលមានភាពមិនប្រក្រតីកើតមានឡើង ទប់ស្កាត់នូវកំហុសដែលអាំចកើតមានឡើងេជាច្រើន។ ក្រៅពីនេះ ជួយដោះស្រាយបញ្ហាលទាន់ពេល និងកាតើបន្ថយកាតងារត្រួតពិនិត្យ, រក្សាររាលព័ត៌របស់ទិន្នន័យ, ជួសជុលបញ្ហាមិនប្រក្រតី នាំមកនូវទិន្នផលល្អប្រសើដែលមានស្រាប់ នាំមកនូវតម្លៃយូរអង្វែង។ វិនិយោគលើប្រព័ន្ធ ANDON គឺជាវិនិយោគដែលនាំមកនូវផលប្រយជន៍ជាច្រើនដលើលោក
  អ្នក

ដំណើរដោះស្រាយរបស់ប្រព័ន្ធ ANDON

 • ប្រព័ន្ធ ANDON នាំមកនូវផលប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់រោងចក្រផលិត និងការងារគ្រប់គ្រង។ ប្រព័ន្ធ ផលិតកម្ម ANDON ធានាសុវត្ថិភាពដល់មនុស្ស និងម៉ាស៊ីនប្រើបានរយៈពេលយូរអង្វែង។ ANDON ជួយទប់ស្កាត់មិនអោយផលិតផលដែលមានបញ្ហាដល់ដៃអតិថិជន ជាមួយគ្នានេះដែរក៏ទប់ស្កាត់បាតុភូតកំហុស សេរ៊ីជាច្រើនរបស់ផលិតផល។ ជាងនេះទៅទៀត អ្នកជួយអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយបញ្ហាគេនឹងដឹងកន្លែងមានបញ្ហាច្បាស់លាស់ថានៅចំណុចណា និងត្រូវដោះស្រាយលើបញ្ហាអ្វី? គឺសន្សំពេលវេលាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា។
 • ក្នុងការគ្រប់គ្រង ជាដំបូង ANDON អនុញ្ញាតអោយក្រុមប្រតិបត្តិករផលិតកម្មចំណាយពេលវេលាតិច និងការខំប្រឹងប្រែងតិច ជាជាងមានមនុស្សទៅអង្គុយតាមដានប្រចាំផ្ទាល់នៅនឹងក្បែរម៉ាស៊ីន។ ជំនួសអោយការងារនោះធ្វើអោយគេបន្ធូរពេលគិតគូរច្រើនក្នុងការរកបញ្ហា។ បន្ទាប់មកប្រព័ន្ធផ្តល់ជាដំណឹងព្រមានប្រាប់តែតែន្លែងដែលមិនប្រក្រតីនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មនាពេលបច្ចុប្បន្ន។ ជំនេះទៅទៀតរាល់នូវរាល់ភាពមិនប្រក្រតីកើតឡើង គឺជាឱកាសដើម្បីកាត់បន្ថយការខុសឆ្គងដែលហួសជាញឹកញាប់ បញ្ឈប់ និងយកឈ្នះរាល់បញ្ហា។ ផ្អែកលើបច្ចុប្បន្នភាពនៃគោលការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ម៉ាស៊ីន និងប្រតិគោលការណ៍ជួសជុល, ថែទាំ អ្នកប្រតិបត្តិករអាចតាមដានបុគ្គលិកជួសជុលយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។ នៅទីបញ្ចប់ប្រព័ន្ធសញ្ញាព្រមានដូចជាឈ្នាប់មានមុខងារ២ ព្រោះថានៅពេលយើងទទួលភ្លើងសញ្ញាបៃតងមានន័យថាប្រព័ន្ធដំណើរការធម្មតាមឡើងវិញ។
 • ផ្ទុយមកវិញមានការយល់ច្រឡំលើប្រព័ន្ធ ANDON ដូចជា៖
 • ទី ១ ថាប្រព័ន្ធគេថាប្រព័ន្ធនេះចេះប្រាប់រាល់កំហុសតែមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហានោះដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយខ្លួនឯង។
 • ទី ២ ប្រព័ន្ធនេះអាចរកឃើញបញ្ហា តែបើមិនទាន់បានជួសជុលឬកែសម្រួល អ្នកប្រចាំការអាចបញ្ឃប់ម៉ាស៊ីនដោយភាពប្រញាប់ប្រញ់ាល់ភ្លាម។
 • ទី ៣ ថ្វីត្បិតតែអាចប្រាប់អំពីស្ថានភាពកំហុសឬធម្មតារបស់ខ្សែសង្វាក់បញ្ជូន ប្រព័ន្ធ ANDON គួរកុំចាត់ទុកជាឧបករណ៍ដែលផ្សាភ្ជាប់រវាងមនុស្ស និងមនុស្ស។ បើកម្មករមានតម្រូវការពិភាក្សាជាមួយគ្នានោះ នោះពួកគេនៅតែចាំបាច់ពិភាក្សា មិនមែនពឹកផ្អែកទៅលើម៉ាស៊ីនទាំងស្រុងនោះទេ។
 • និយាយអោយខ្លី ANDON ជាប្រព័ន្ធដែលអាំចជួយសម្រួលក្នុងការងារផលិតកម្ម ដូចជាត្រួតពិនិត្យគុណភាព។ ប្រព័ន្ធប្រាប់ដំណឹងអំពីសកម្មភាពផលិតកម្មគោលបំណងសំខាន់គឺនៅពែលដែលមានភាពមិនប្រក្រតីកើតមានឡើង ទប់ស្កាត់នូវកំហុសដែលអាំចកើតមានឡើងេជាច្រើន។ ក្រៅពីនេះ ជួយដោះស្រាយបញ្ហាលទាន់ពេល និងកាតើបន្ថយកាតងារត្រួតពិនិត្យ, រក្សាររាលព័ត៌របស់ទិន្នន័យ, ជួសជុលបញ្ហាមិនប្រក្រតី នាំមកនូវទិន្នផលល្អប្រសើដែលមានស្រាប់ នាំមកនូវតម្លៃយូរអង្វែង។ វិនិយោគលើប្រព័ន្ធ ANDON គឺជាវិនិយោគដែលនាំមកនូវផលប្រយជន៍ជាច្រើនដលើលោក
  អ្នក